Seuran säännöt

SUOMEN PALLOLIITTO  ry:n, FINLANDS BOLLFÖRBUND rf:n

JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT

AC Kirkkonummi - ACK ry
Seuran nimi

1 §  Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on 

                      AC Kirkkonummi ry, (virallinen lyhennys ACK)

                      Kotipaikka Kirkkonummi ;  Seuran kieli suomi

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL. 

2 § Seuran tarkoitus 

Seuran tarkoituksena on edistää naisten ja tyttöjen liikunta- ja urheiluharrastusta,  erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena  ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.  

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. 

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.  

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

-   kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;
-   harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
-   sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;
-   tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä
-   mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita.

Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.

Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

 4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 5 §  Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudatta-maan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheen-johtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 

Johtokunta voi nimetä seuralle  ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia,  taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun. 

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus-kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. 

6 § Seurasta eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti  johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

7  § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka
-    laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,
-    toimii seuran sääntöjen  tai tarkoituksen vastaisesti, taikka
-    syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä  päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä.   

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. 

Johtokunta ja  SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla. 

8 §         Liittymis- ja jäsenmaksut 

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä ainais- ja kannattajajäsenten jäsenmaksusta. 

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.                     

9 §         Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta 

X   sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä leh­des­sä tai
X   seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksellatai
     kirjallisena ilmoituksena jäsenille.  

10 §       Kevät- ja syyskokous

              A. kevätkokouksessa 

              1.  Avataan kokous

              2.  Valitaan kokoukselle
                  a)      puheenjohtaja
                  b)      sihteeri
                  c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
                  d)      ääntenlaskijat

              3.  Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

              4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

              5.  Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­tajien
                  antama lausunto

              6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
                  johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille         

              7.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat     

              8.  Päätetään kokous 

              B. syyskokouksessa 

              1.  Avataan kokous

              2.  Valitaan kokoukselle
                 a)      puheenjohtaja
                 b)      sihteeri
                 c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
                 d)      ääntenlaskijat 

             3.  Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

             4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

             5.  Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

             6.  Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

             7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

             8.  Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

             9.  Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

             10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

             11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

             12. Päätetään kokous             

11 §       Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 §       Pöytäkirja 

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin alle-kirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti  tai seu­raa­­vas­sa kokouksessa.

13 §       Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää­nis­tä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Hen­ki­lö­vaa­leis­sa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mie­lipide voit­taa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kun­­nia­pu­heen­johtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 §       Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toi­min­ta­vuo­dek­si valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut  6 -12 jäsentä.   Johtokunnan  jäsenistä  puolet on erovuorossa vuosittain. Ensim­mäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäk­si sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta  tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen  vähintään puolet sen  jäsenistä on läsnä   

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista
 4. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 5. Vastata seuran taloudesta
 6. Pitää jäsenluetteloa
 7. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 8. Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten
 9. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta
 12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merk­ki­en anomisesta
 14. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 

15 §       Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §       Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yh­des­sä sih­teerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toi­mi­hen­kilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 §       Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta. 

18 §       Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan (3/4) enem­mis­töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran pur­ka­mi­sesta.

19 §       Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa edistävään  toimintaan purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 §     Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä. 

  

Ennakkotarkastus suoritettu yhdistysrekisterissä 19.1.2000.